آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سیمان عمران انارک

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سیمان عمران انارک (سهامی خاص) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که روز پنج شنبه مورخ 98/12/08 راس ساعت 10 واقع در تهران، خیابان زینالی شرقی، پلاک 52 (سالن اجتماعات شرکت باریت) تشکیل می شود حضور بهم رسانند.

دستور جلسه: 

1- استماع گزارش هیات مدیره و اظهار نظر بازرس قانونی شرکت در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه از محل سود انباشته به میزان 150 درصد از مبلغ 420/000/000/000 ریال به مبلغ 1/050/000/000/000 ریال.

2- تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه.

3- سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.