آگهی روزنامه رسمی

شماره 139930400901010939 1399/02/14

آگهی تغییرات شرکت سیمان عمران انارک

شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 198843

و شناسه ملی 10102406635

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/12/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 420000000000 ریال به مبلغ 1050000000000 ریال منقصم به 1050000000 سهم 1000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق سود انباشته افزایش یافت. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است.

پ 990214336243358 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری