امور سهام

آخرین اخبار ورود شرکت به بورس اوراق بهادار تهران را در این قسمت بخوانید:

حسب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/04/19 شرکت، مبنی بر اعلام موافقت سهامداران با شروع مقدمات ورود سهام شرکت به بورس اوراق بهادار، قرارداد مشاوره پذیرش با یکی از شرکتهای مورد تائید سازمان عقد و مدارک اولیه به منظور اخذ موافقت سازمان از طریق مشاور ارسال شده است.

مراحل بعدی انجام مصوبه از همین پورتال به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید.