تندیس ها

  • مجری طرح صنعتی نمونه در سال 1385
  • طراح نمونه صنعتی در سال 1387
  • برگزاری چهل و ششمین گردهمایی مدیران برق در سال 1391
  • تقدیر نامه شرکت پرلیت در سال 1392
  • تقدیر نامه طرح سد و نیروگاه سیاه بیشه در سال 1392
  • حضور در کنگره ملی صنعت نفت در سال 1393
  • روز جهانی کارگر در سال 1393
  • حضور در همایش کیفیت در سال 1395
  • نمایشگاه جانبی کنگره ملی صنعت نفت در سال 1395