راه اندازی سامانه صدای مشتری

سامانه صدای مشتری شرکت سیمان دلیجان راه اندازی گردید.